• Obecní úřad
  • Zpravodaj obce

Zpravodaj obce

Vážení spoluobčané

Vážení spoluobčané,

blíží se požehnaná doba vánoční a čas ukrajuje hodiny k novému roku 2018. Je to ale i doba, kdy bych vám rád kromě řady zpráv o činnosti v naší obci a zlepšení jejího hospodaření, sdělil i část svých osobních přání.

To, že všechny domácnosti nyní dostávají k vánocům drobné dárky - kalendář a upomínkové pero- a navíc všichni ob-čané nad 65 let a mládež do 15 let reflexní náramek pro zvýšení jejich bezpečnosti. Že obec nezapomíná na finanční dary jubilantům, dává podporu spolkům, mládeži, knihovně, věřícím. Dotuje všechny akce pro děti i občany konané v obci po celý rok. A že jsou jich desítky. Že probíhají nemalé investice do areálu Pod duby včetně šaten pro fotbalisty. Že je úspěšně dokončována důkladná oprava moštárny tak, aby mohla v příští sezoně sloužit všem pěstitelům ovoce, jako tomu bylo v dobách našich otců. Že se v obci začíná znovu stavět. Že přestože stát klade podnikání v obchodech a hostincích na obcích nové a nové překážky, náš obchod i hostinec slouží. Źe se po řadě složitých jednání podařilo vy-jednat a zrealizovat snížení rychlosti na hlavní komunikaci. Že se připravuje v rámci opravy této komunikace i vybudo-vání odstavného pruhu se zastávkou autobusu směrem na Vítonice. Že se tak zvýší bezpečnost hlavně dětí. Že pokraču-jí přípravy v pozemkových úpravách s obnovením mezí, luk a stromořadí, aby se nesplachovala ornice do potoka a přípravy k vybudování nové komunikace na obchvatu obce.

A že přitom máte ušetřeno na účtech obce za 2,5 roku nového vedení obce skoro 2,5 milionu korun. A že jsou spláce-ny známé dluhy a splaceny i předtím neznámé dluhy.

Tak to vše svědčí o tom, že došlo u obce při rozhodování zastupitelstva ke změně. Je zaměřena na hospodárné řízení obce a její rozvoj. Jak bylo slíbeno, tak se nyní i děje.

Rád bych, aby se splnil i plán na příští rok schválený zastupitelstvem, jak naložit s ušetřenými prostředky tj. opravit naše komunikace. I s dotacemi se dostaneme možná na 3 miliony. Odhad pořádných oprav zbytku cest je ale 22 milio-nů . Proto nezbylo než obnovit pouze vrchní vrstvu komunikace, jako na již opravených úsecích v minulosti.

Kladli jste si někdy otázku, proč obec musí investovat do cest, když je naši předkové ponechávali opravovat státem? Jak je možné, že se podařilo za tak krátkou dobu ušetřit nemalou částku? Proč obec neměla takové prostředky ušetřené i v minulosti? Investovala obec účelně? Kde je zisk z fotovoltaiky připravené obcí v územním plánu?

Přál bych si , aby jste se aktivně zajímali o řízení obce. Znáte mě jako vašeho spolužáka, souseda, starostu, spoluhráče z fotbalu. Velká část z vás poslouchá mé názory kam vést obec a spolupracujete. Někteří, u kterých si ani nejsem vě-dom nějakého konfliktu, mě pomlouváte a šíříte své verze podivných příběhů. Do řízení obce jsem přinesl, kromě již minulých zkušeností se starostováním a zakládáním obce, řadu kontaktů a zkušeností nabytých v řízení tuzemských i mezinárodních společností, i ze soukromého podnikání a postgraduálního studia ekonomie, marketingu, řízení. V cizi-ně se domluvím anglicky, rusky, trochu německy, zde u některých z vás panuje neporozumění, ikdyž mluvím česky. Svůj vstup do místní politiky jsem udělal proto, abychom jako skupina občanů dokázali, že obec lze řídit i jinak. A taky abychom mladší generaci naučili, jak obec řídit. Vštípili jim ,že je to v prvé řadě služba spoluobčanům a zodpovědnost za dlouhodobé hospodaření s obecním majetkem.

Na závěr bych vám rád jako vánoční přání popřál klidné a spokojené prožití vánočních svátků a úspěšný celý nový rok 2018 a také sdělil, že mé srdce je pro vás vždy otevřeno.

Ing. Jaroslav Vlček- starosta                                                         V Mrlínku 22.12.2017

Alois Štěpáník, Vladislav Macháň

Vánoční speciál

Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom vám a vašim blízkým popřáli jménem obecního úřadu Mrlínek příjemné a spokojené prožití svátků vánočních a zároveň vše dobré do nového roku 2017. Přijměte prosím přiložený kalendář jako skromný dárek pro vás.

Rok 2016 byl v naší obci rokem změn, které přinesly vysoce pozitivní výsledky v hospodaření obce. Podařilo se snížit dluh u banky, vyrovnat další závazky, které se objevily a přitom začít akumulovat finanční prostředky pro rozvoj.

Obec dává podporu všem spolkům. Nejvyšší Tělovýchovné jednotě. Nově obnovili činnost zahrádkáři, symbolická podpora jde včelařům. Aktivněji se do života obce zapojují dobrovolní hasiči. Jsme rádi za činnost kynologů, myslivců, lukostřelců.

Zvýšil se majetek obce. Moštárnu, která byla v havarijním stavu obec koupila a nyní se opravuje. V obecním areálu Pod Duby byl opraven havarijní stav sociálního zařízení a postaveno zastřešení u bufetu.

Obecní obchod a hostinec rozšířil svou provozní dobu a umožňuje nákupy zejména starším občanům. Nákupy ostatních pomáhají v rámci mezigenerační solidarity udržovat provoz v chodu. Starším, ale i mládeži skvěle slouží knihovna.

Probíhají pozemkové úpravy financované pozemkovým fondem, které by měly zjednodušit pozici vlastníků půdy, ale i zlepšit ekologické poměry. Jejich součástí je také převedení těžké dopravy mimo obec či příprava cyklotrasy.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem za práci pro obec a popřáli úspěšný vstup a hodně pozitivní energie do roku 2017.

Ing. Jaroslav Vlček- starosta                                                         Bc.Milan Kulich- místostarosta

5. Zpravodaj o Mrlínku „Představení nového nájemce “

Dobrý den občané Mrlínka, Jmenuji se Dang Tuyen Doi a přišel jsem do Mrlínka z Vietnamu. U nás se na první místo dává příjmení a až další dvě jména jsou křestní. Proto mi můžete říkat Tuyene nebo Tome. Chtěl bych vám zde poskytovat své služby jako obchodník ve vašem pěkném obchodě a to od rána do večera každý den . Proto jsem vložil do tohoto podnikání i své nemalé finanční prostředky. Jsem vyučený kuchař a spolu se svými přáteli z Vietnamu , kteří podnikají v bistru ve Valašském Meziříčí , bychom vám rádi ukázali i kousek ze své domácí kuchyně a pohostinnosti naší krásné země. Rád bych vám, starším spoluobčanům, pro které je již těžké docházet do obchodu, donesl nákup až do domu . Vám zaměstnaným ženám rád připravím nákup v odpoledních hodinách do tašky, kdy přicházíte z práce domů. Pokud nenaleznete v obchodě zrovna to , co hledáte, řekněte mi to , rád to obstarám, aby jste byli s nákupem spokojeni. Důsledně hlídám , aby zboží , které prodávám , nebylo prošlé a to , které se blíží ke konci své záruční doby prodávám v akcích. Jsem ve vaší krásné zemi 7 let , proto mi odpusťte , kdybych vám hned neporozuměl. Raději se mně zeptejte znovu . Určitě se dohodneme a já slibuji , že se ještě v češtině zdokonalím. Když jsem si připravoval svůj projekt počítal jsem , že 100 domácností , které v Mrlínku jsou , by mi mohlo dát minimální nákup 1500 ,- Kč měsíčně. Tak bych udržel své podnikání. Jsem skromný. Taky vy , kteří jste zaměstnaní a můžete si nákup pořídit ve městě, solidárně pomůžete starším spoluobčanům , pro které je obchod jedinou možností nákupu , aby se obchod v obci udržel. Určitě jste do jeho výstavby vložili nemalé společné finanční prostředky a bylo by škoda jej nevyužívat. Věřím , že budete s mými službami spokojeni . Dang Tuyen Doi V Mrlínku 15.6.2016

4. Zpravodaj o Mrlínku „Obchod a další informace“

Vážení , pro vás , kteří nejste přítomni na jednáních zastupitelstva či sledujete dění v obci jen z doslechu, přinášíme informace v tomto zpravodaji. Jedna z nejdůležitějších informací je , že zastupitelstvo odsouhlasilo smlouvu o pronájmu obchodu . Po předávací inventuře dne 26.5.2016 bude obchod na týden uzavřen a znovu otevřen bude nejpozději v pondělí 6.6.2016 , možná již v pondělí 30.5.2016 . Nová otevírací doba bude nesrovnatelně delší než nyní . Bude otevřeno od 7:00 do 18:00 každý den , včetně sobot a nedělí. Zájmem pana Nama Duonga Xuana a pana Danga Tuyen Doi , vyučených kuchařů z Vietnamu , je připravovat nákupy do tašek , těm , co se vrací pozdě z práce, mít čerstvé potraviny, více zeleniny . Těm z vás , kteří jsou nespokojeni s pronájmem obecního obchodu , doporučujeme , aby nás kontaktovali. Dostanou více informací o důvodech. Jde zejména , jak už to u veřejných prostředků je, o zásadu hospodárné správy s cizím majetkem , kdy bilance provozu po započítání všech nákladů je neekonomická. Provoz obchodu dále zatěžuje zejména administrativní chod obce . Při jeho pronájmu dojde k výraznému snížení této zátěže. Třetím z důvodů je i to , že profesionální vedení obchodní činnosti , která není jednoduchá ,a tady bychom rádi poděkovali všem , kteří obchod doposud vedli, si s sebou nese i profesionální technickou či počítačovou výbavu . To nemluvíme o nárocích státu na měsíční daňová hlášení či nastupující elektronickou evidenci tržeb. Čtvrtým důvodem tohoto kroku je vnitřní nutnost mít všechny činnosti při správě veřejných financí podloženy písemnými pokyny a předpisy , které řídí a kontrolují práci s nimi. Jde o sledování odpisů zboží a jejich likvidaci pod dohledem ustavené likvidační komise , kontrolu tvorby cen a sledování skladu. To doposud nebylo splněno a tak krok k pronájmu i tyto nutné předpisy , které je nutno vytvořit, seznámit s nimi, podepsat, ustavit komise , sehnat lidi , ruší. Rádi bychom vám popřáli , aby jste služeb obchodu využívali i nadále a více než doposud. Je jen na vašem rozhodnutí , zda budete snahu nového prodejce podporovat svými nákupy . Jen tak můžeme obchod zde udržet při životě.

Pokračovat ve čtení

3. Zpravodaj o Mrlínku „Beseda s Vámi v pátek 12.2.2016 ve školce od 19:00“

Vážení , V úvodu bychom vám rádi popřáli hodně štěstí , zdraví a vše dobrého do nového roku 2016. Přinášíme vám další zpravodaj o dění v obci , který je určen zejména vám , co nemáte možnost sledovat dění v obci popisované v jednáních zastupitelstev na internetu či na obecní vývěsce. Obec běží od nových voleb již ve standardním režimu a zabezpečuje všechny funkce pro občany. Z nejdůležitějších věcí je přijetí rozpočtu na rok 2016 . Rádi bychom obsah rozpočtu s vámi projednali . Nehodláme nic dělat bez diskuse s vámi. Z omezených finančních prostředků je nutno stanovit priority. Chceme dokončit opravu chodníku před Bártkovým. Pořádnou opravu cest chceme provést až po rozhodnutí ,jak s vodovodem. Zadali jsme proto zpracování alternativního plánu vodovodů pod zvýšeným tlakem v horní části obce a jeho zavedení do míst dle územního plánu.

Pokračovat ve čtení

2. Zpravodaj o Mrlínku „Teď už obec běží“

Vážení spoluobčané , první půlrok jsme kontrolovali stav obce po předání . Kdo má zájem přečte si výsledky a následné kroky na internetu či na veřejné desce obecního úřadu , nyní bychom rádi s Vámi probrali něco důležitějšího a to, co očekávat v letošním roce a možná i dalších letech našeho zkráceném volebního období. . Rozpočet obce na rok 2016 je vytvořen s malou finanční rezervou , projevily se tak mj. i opatření v úsporách personálních nákladů při řízení obce .Každý, kdo přiloží ruku k dílu pro obec je vítán . Předpokládáme zapojení vás , zájemců o placenou práci do běžné údržby obce , sečení trávy či drobnějších stavebních prací. Samozřejmě hodláme hlavně využít pracovníky placené úřadem práce .Vy, kdo jste sdružení ve spolcích máte naši plnou podporu a vyčlenili jsme pro vás věcné příspěvky na činnost jako loni , stejně tak jako i podporu vámi pořádaných akcí formou darů do tomboly a podobně. V přípravě je plán akcí na rok 2016 , který bude brzy zveřejněn a kromě zavedených akcí bychom rádi zkusili i něco nového . Rádi bychom se letos zaměřili na pomoc obnovované činnosti zahrádkářů a to výkupem pozemků pod moštárnou do vlastnictví obce a opravou střechy . Také obnovení výkupu ovoce by bylo našim přáním . Zahrádkáři by rádi zorganizovali na jaře košt slivovice , doufáme , že se jim to podaří a vy je podpoříte svou účastí. Loni jsme podpořili i 10 včelařů , kteří jsou v obci a darovali jim každému 10 kg cukru na krmení včelstev. . Šatny TJ jsme převzali jako majetek obce , celý provoz energií šaten a celého areálu je hrazen obcí . V areálu probíhá celá řada obecních i spolkových akcí . Všechny spolky jej mají včetně spotřeby energií zadarmo. Pokud by chtěl někdo pronajmout k soukromý účelům , bude spotřebu včetně nájmu platit . Držíme palce i nově vznikajícím lukostřelcům a jsme připraveni jim pomoci. Již zavedený Kynologický klub v pěkném areálu Skaly hodláme podpořit novým osvětlením pro možnost výcviku zejména v zimním období , kdy je brzo tma.

Pokračovat ve čtení

1. Zpravodaj o Mrlínku „První kroky v úřadu“

Vážení, pracujeme pro obec , pro vás, své spoluobčany , v novém složení tři měsíce . Je to krátká doba. Nicméně již 4x zasedalo zastupitelstvo a řešilo i dost zajímavé či závažné věci. Uvědomili jsme si , že vy , kteří nemáte internet či nechodíte okolo obecní vývěsky nebo na jednání zastupitelstva , nemůžete tyto informace znát. Proto vám je stručně přinášíme touto cestou. Jak jste zjistili nikdo nezavřel a nezavře obchod , fotbalisté vedou tabulku a nikdo je nezrušil . V bývalém domě pana Zmeškala je zřízeno ubytování pro občany bez domova. A záleží jen na nich , jak a kdy této služby využijí. Naše pomocná ruka je jim podána. Snížili jsme nebezpečí , že se potok při možném přívalovém dešti vylije z břehů tím , že jsme jej v rizikových místech uvnitř obce vyčistili. Udržujeme obec v rámci možností rozpočtu . Možná jste již zaregistrovali , že do obce vstupuje konkurenční firma Raab poskytující internet . Vy, kdo máte smlouvu s obcí dostáváte internet od NWT. Obě firmy se vás nyní snaží získat cenou i kvalitou. Vydělat na tom můžete jen vy.

Pokračovat ve čtení

  • 1
  • 2

Adresa

Mrlínek č. 54
Bystřice pod Hostýnem
768 61
Úřední hodiny:
Středa 18:00 - 19:00 h

Kontakty

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
e-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: 66qarck
telefon: +420 573 379 092
starosta telefon: +420 773 994 029
IČ: 47934701
DIČ: CZCZ47934701

Mapa

mapa
přejít na mapy